Условия за ползване

ВНИМАНИЕ!Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Моля, запознайте се с Общи условия, според които www.technicabg.com  предоставя стоки и услуги на потребителите си.
 
Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Този договор се счита за сключен при финализиране на поръчка.
Идентификацията на Потребителя се извършва с IP адреса на потребителя, архивиран на сървъра на сайта, както и всяка друга информация.
 
ДЕФИНИЦИИ:
1.             www.technicabg.com  - наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ”  
2.             e-mail:  office@technicabg.com
3.             "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
4.             „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта www.technicabg.com  информационни услуги и ресурси.
5.             „Потребителски профил” е обособена част в   www.technicabg.com , съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  да има достъп до всички поръчки, които е направил, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
6.             „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в  www.technicabg.com .
7.             „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
"Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
8.             "Уебсайт" или "Сайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
 ________________________________________
Правила за използване на сайта
Собственикът на този сайт, ви дава право да  разглеждате всички материали, които са публикувани на www.technicabg.com  само за лична употреба с нетърговска цел.
 ________________________________________
Права и отговорности на страните
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.
 ________________________________________
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.technicabg.com  Тези условия обвързват всички потребители. С приемане на настоящите Общи условия преди финализиране на поръчката, потребителят/клиентът се съгласява и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.technicabg.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.technicabg.com  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 
4. След натискане на бутона ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА , потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила и от този момент се счита, че между страните има валидно сключен договор за покупко-продажба от разстояние. Клиентът получава потвърждение на поръчката, което може да бъде изпратено по електронен път или чрез гласово уведомяване по телефон, но това потвърждение няма правно действие по отношение на самото сключване на договора между страните.
 
5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
5а. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва възможността след получаване на поръчка от клиент, да се свърже допълнително с него с цел доуточняване на детайли или в случай на корекция на цени, технически грешки, некоректно или непълно подадена информация от клиента и др.
 
6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС, когато сделката е на територията на Република България.
 
 
II. ДОСТАВКА
 
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока, а Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да поиска замяната й в срок до 14 работни дни от доставка.
 
В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до
Техноофис БГ ЕООД и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като транспортните разходи са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:
 Плевен кв.Кайлъка 342 вхБ ап.4.
 
Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  Техноофис БГ ЕООД е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
 
 
III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
 
ТЪРГОВЕЦЪТ прилага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, както и гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.
 
С приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ при оформяне на поръчката клиентът приема и съответните ГАРАНЦИОННИ срокове за вида стока, която закупува.
 
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта;
б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от www.technicabg.com  сервизен център;
в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация или в следствие попадане на гризачи и инсекти в стоката и причинена повреда;
г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
 
 
IV. ЦЕНИ
 
9. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до адреса за доставка на клиента. Транспортът в рамките на Република България е за сметка на клиента , като след изпращане на поръчката ТЪРГОВЕЦА следва да го уведоми по надлежен начин за стойността на куриерските или други транспортни разходи, като съответното заявление няма обвързваща сила за клиента и той може самостоятелно да организира транспорта на стоката/ите . В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати, освен транспортните разходи и всички митнически и др. такси, свързани с износа.
 
9а. На сайта www.technicabg.com  за всеки продукт е посочена цена с ДДС.
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация или като гост да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.technicabg.com .
 
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин на страницата www.technicabg.com .
 
14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
 
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.technicabg.com  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна или да я организира по собствен начин и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
 
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 
15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 
16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.technicabg.com .
 
17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.technicabg.com .
 
17а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока съобразно българското законодателство и ЗЗП ( Закон за защита на потребителите ), да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 
17б. В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. www.technicabg.com  не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 
18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 
19. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  
 
20. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност в случай на проблеми и ненормално функциониране включително грешки в алгоритми, кодове и информация за продукти причинени от разработчика на уеб базираната платформа за онлайн търговия, която е използвал за изграждане на своя онлайн магазин www.technicabg.com .
 
21. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 
 
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
22.
ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 
23а ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
 
VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
 
24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, като официално уведоми за целта Търговеца, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 
 
25. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо от Арбитражния съд при БТПП, а след това от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.